Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud, lühendatult MTÜ Ühinenud Metsaomanikud (edaspidi Ühing) on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2.  Ühingu tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.3.  Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

1.4.  Ühingu õigusvõime tekib Ühingu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuse registrisse ning lõpeb Ühingu kustutamisega registrist.

1.5.  Ühingu tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.

1.6.  Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID

Ühingu tegevuse eesmärgid on:

2.1.  koondada sarnaste huvide ja taotlustega erametsaomanikud Ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri,

2.2.  organiseerida metsaomanikke koostööle metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks,

2.3.  propageerida ja arendada metsaomanike ühistegevust,

2.4.  metsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning erametsanduslike projektide käivitamine ja läbiviimine,

2.5.  metsandusalane koolitus ja konsultatsioon,

2.6.  abistada  metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel,

2.7.  organiseerida  ja arendada maaparandust ja maaparandustöid,

2.8.  organiseerida ja arendada metsakasvatust ja metsakasvatustöid,

2.9.  organiseerida ja arendada metsataimekasvatust, metsauuendust ja metsauuendustöid,

2.10.        organiseerida ja arendada metsade majandamist ja puidu ühismüüki, metsakõrvalkasutust, jahimajandust, turismi ja metsavalvet ning sellega seotud töid ja teenuseid,

2.11.        vahendada ja taotleda toetusi metsakasvatuse, metsakasutuse, maaparanduse ja teeehituse, taimekasvatuse, metsakõrvalkasutuse ja kaitse, metsa uuenduse ja noore metsa hoolduse, metsavalve, kahjustuste ennetamise, pärandkultuuri objektide ja vääriselupaikade kaitse ning muude  metsaga seotud tegevuste jaoks.

2.12. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:

2.12.1.  koordineerib, organiseerib ja viib läbi ning vahendab tegevusi ja toetusi  kõikide metsaomanike ja -valdajate koostöö, metsamajanduse, metsakasvatuse, metsakaitse, metsa- ja kõrvalkasutuse, maaparanduse, turismi, metsavalve ning metsasaaduste varumise, ümbertöötlemise ja turustamise, pärandkultuuri objektide säilitamise ja vääriselupaikade hoidmise ja kaitse  alal ning teistes metsaga seotud valdkondades,

2.12.2.  tellib ja vahendab metsamajanduskavade koostamist ning neile toetuste taotlemist,

2.12.3.  esindab metsaomanike asutustes ja ettevõtetes, riigivõimu ja valitsemisorganites, kohalikes omavalitsusorganites ja kohtutes ning teistes organisatsioonides,

2.12.4.  korraldab ja viib läbi koolitust ja täiendõpet, nõustamist,  informatiivsete ja koolitusmaterjalide valmistamist ja levitamist, konkursse, näitusi, oksjoneid, infopäevi, seminare, messe ja eeltoodust osavõttu,

2.12.5.  aitab sõlmida või  sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega,

2.12.6.  arendab koostööd teiste organisatsioonidega, kohalike omavalitsusorganitega, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal (astudes sealhulgas vajadusel juriidilise isiku liikmeks või omandades osaluse äriühingus),

2.12.7.  kavandab, tellib ja viib läbi metsandusalaseid uurimisi,

2.12.8.  kavandab, tellib ja viib ellu arenguprojekte,

2.12.9.  organiseerib ja vahendab transporditöid,

2.12.10. arendab Ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks majandustegevust, arvestades, et majandustegevus ei kujuneks Ühingu põhitegevuseks,

2.12.11. omab, kasutab ja käsutab Ühingu kinnis- ja vallasvara  ning informatsiooni,

2.12.12. asutab sihtotstarbelisi fonde ja kapitale põhikirjaliste ülesannete täitmiseks,

2.12.13. taotleb toetusi Ühingu tegevuse arendamiseks,

2.12.14. taotleb toetusi Ühingu liikmete nimel,

2.12.15. koondab, koostab ja esitab dokumente toetuste taotlemiseks,

2.12.16. sooritab muid tehinguid, toiminguid ja tegevusi, mis vastavad Ühingu eesmärkidele ja põhikirjast tulenevatele ülesannetele,

2.13. Ühing võib asutada struktuurüksusi nii Eestis kui välismaal.

3. ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.  Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud füüsilised ja/või juriidilised isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja,

3.2.  Peale asutajaliikmete võib Ühingu liikmeks olla füüsiline ja juriidiline isik, kes taotleb Ühinguga sarnaseid eesmärke, omab või kasutab metsamaad ja kes tunnustab ja täidab Ühingu põhikirja ning vastab selle nõuetele,

3.3.  Ühingu liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. Avaldus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ja Ühingusse astumise päevaks loetakse vastuvõtmisotsuse tegemise päev,

3.4.  Liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada,

3.5.  Ühingu liikmete arvestust korraldab juhatus,

3.6.  Ühingust võib välja astuda kirjaliku avalduse alusel, olles sellest ette teatanud vähemalt kolm kuud, kusjuures liikmel tuleb enne väljaarvamist täita kõik võetud kohustused ja likvideerida võlgnevused Ühingu ees. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.  Ühingust arvatakse välja juhatuse otsusega,

3.7.  Ühingu liikme väljaarvamise võib algatada ja otsustada juhatus, kui:

3.7.1.      liige ei tasu kindlaksmääratud ajaks ja suuruses liikmemaksu,

3.7.2.      liige ei täida Ühingu põhikirja sätteid ning Ühingu juhtorganite otsuseid,

3.7.3.      liige kahjustab oma tegevusega Ühingu tegevust või mainet,

3.7.4.      liige on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema liikmeksvõtmine ei olnud õiguspärane,

3.7.5.      liikmeks oleva organisatsiooni tegevus on lõppenud,

3.7.6.      liikme surma korral,

3.8.  Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale,

3.9.  Otsuse liikme väljaarvamisest ja selle põhjusest teeb juhatus liikmele viivitamatult kirjalikult teatavaks,

3.10.        Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühe kuu jooksul Ühingu üldkoosolekule ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

3.11.        Ühingu liikmetel on õigus:

3.11.1.  osaleda Ühingu tegevuses  selle eesmärkide täitmisel,

3.11.2.  osaleda hääleõiguslikuna Ühingu üldkoosolekul, valida ja olla valitud põhikirjas sätestatud korras Ühingu juht- , kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse,

3.11.3.  saada teavet Ühingu tegevuse kohta, esitada arupärimisi ja teha ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta,

3.11.4.  kasutada kõiki Ühingu poolt osutatavaid teenuseid,

3.11.5.  astuda Ühingust välja ja kutsuda tagasi oma esindajaid Ühingu juhtorganitest,

3.11.6.  kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.12.        Ühingu liige on kohustatud:

3.12.1.  täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite poolt oma pädevuse piires vastuvõetud otsuseid,

3.12.2.  tasuma Ühingu juhtorganite poolt määratud suuruses ja tähtajal liikmemaksu ning täitma muid varalisi kohustusi Ühingu ees õigeaegselt,

3.12.3.  oma tegevusega kaasa aitama Ühingu tegevusele,

3.12.4.  kasutama heaperemehelikult ja sihipäraselt Ühingu vara,

3.12.5.  teavitama juhatust kogu metsamaa võõrandamisest ,

3.12.6.  esitama tõeseid andmeid oma metsamaa kinnistute kohta.

4. JUHTORGANID

4.1.  Ühingu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1.  Ühingu kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui üks kord aastas,

5.2.  Juhatus peab kokku kutsuma üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest,

5.3.  Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord tehakse liikmetele teatavaks hiljemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist,

5.4.  Üldkoosolek koosneb Ühingu liikmetest. Igal liikmel on üldkoosolekul üks (1) hääl,

5.5.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal  on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutud arv liikmeid, tuleb üldkoosolek kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud liikmete arvust,

5.6.  Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Üldkoosolek on pädev arutama  küsimusi, mis ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, kuid üldkoosolekul otsustatakse päevakorda rohkem kui poolte kohalviibivate Ühingu liikmete poolthäältega vastava punktiga täiendada,

5.7.  Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel võtab lõpliku otsuse vastu juhatuse esimees või juhataja,

5.8.  Põhikirja vastuvõtmise, sellesse  muudatuste ja täienduste tegemise ning Ühingu tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise poolt peab olema üle 2/3 üldkoosolekul registreeritud esindajatest,

5.9.  Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed,

5.10.        Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.10.1.  põhikirja täiendamine ja  muutmine,

5.10.2.   aastaaruande, audiitori otsuse, revidendi või  revisjonikomisjoni aruande kinnitamine,

5.10.3.  revisjonikomisjoni liikmete, revidendi või audiitori valimine;

5.10.4.  juhatuse liikmete valimine,

5.10.5.  juhatuse liikme tagasikutsumine ja/või asendusliikmete valimine

5.10.6.  Ühingu astumise otsustamine juriidilise isiku liikmeks ja äriühingus osaluse omandamise otsustamine, Ühingu asutamine,

5.10.7.  juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühistu esindaja määramine,

5.10.8.   muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Ühingu teiste organite pädevusse

5.10.9.  üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija,

5.10.10. juhatuse esimehe, aseesimehe ja juhatuse liikme tasu määramine,

5.10.11. sisseastumismaksu ja aasta liikmemaksu suuruse määramine ja tasumise korra kinnitamine,

5.10.12. Ühingu tegevuse lõpetamine otsuse tegemine, likvideerimiskomisjoni moodustamine,

5.10.13. muude Ühingu tegevustega seotud küsimuste otsustamine,

5.11.        Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus.

6. JUHATUS

6.1.   Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb  5 (viis) -13 (kolmteist) liikmest, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat,

6.2.  Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe, kes esindavad Ühingut kõikides toimingutes,

6.3.  Juhatus korraldab Ühingu tööd,

6.4.  Juhatuse  pädevuses on:

6.4.1.      Ühingu eelarves ettenähtud vahendite kasutamise korraldamine,

6.4.2.      Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine,

6.4.3.      liikmete registri pidamine,

6.4.4.      üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine,

6.4.5.      igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes  juhatuse otsuse või volikirja alusel v.a. tehingud iseendaga,

6.4.6.      juhatuse otsuse või volikirja alusel Ühingu vara kasutamine ja käsutamine ning Ühingu nimel lepingute sõlmimine,

6.4.7.      Ühingu töötajate/projektijuhtide töölevõtmine ja vabastamine,

6.4.8.      Ühingu raamatupidamise korraldamine,

6.4.9.      tasu suuruse kehtestamine, mis saadakse Ühingu  põhikirjaliste eesmärkidega sätestatud    tegevusest,

6.4.10.  revidendile või revisjonikomisjonile finants- ja tegevusaruande esitamine üks (1) kuu enne üldkoosoleku toimumist,

6.4.11.  otsuste vastuvõtmine kõikides Ühingu juhtimise küsimustes,

6.4.12.  juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmetest, nendest otsuse poolt peavad olema vähemalt pooled kohalolijatest,

6.4.13.  võrdse häältearvu korral otsustab juhatuse esimehe hääl,

6.4.14.  juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, konsensuse alusel,

6.4.15.  teiste Ühingu tegevusse puutuvate küsimuste otsustamine, mis on kooskõlas põhikirjaga,

6.5.  Juhatuse liikmeid võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel,

6.6.  Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist,

6.7.  Tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest , on juhatusel õigus  üldkoosoleku otsuse alusel,

6.8.  juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda aastas.

7. ÜHINGU VARA

7.1.  Ühingu vara tekib:

7.1.1.      liikmemaksudest,

7.1.2.      riigi poolt eraldatud vahenditest,

7.1.3.      varalistest ja rahalistest annetustest ja eraldistest ning muudest laekumistest,

7.1.4.      sponsorite toetusest,

7.1.5.      tulust, mis saadakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkidega sätestatud tegevusest,

7.1.6.      muust tulust,

7.2.  Ühingu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ja mille omandamine ning omamine ei ole vastuolus seadustega,

7.3.  Ühing  on vastutav oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga,

7.4.  Ühingu  liikmemaks tasutakse vastavalt kehtestatud suurusele ja korrale,

7.5.  Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata,

7.6.  Ühing ei kanna vastutust oma liikmete varalise kohustuste eest ning liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

8. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

8.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata audiitori, revidendi või revisjonikomisjoni kuni kolmeks aastaks,

8.2. Revisjonikomisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline, revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe,

8.3. Revident või revisjonikomisjon viib läbi Ühingu majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks,

8.4. Revidendil või revisjonikomisjonil on õigus jälgida Ühingu tööd ja majandustegevust.

9. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seadustes sätestatud korras,

9.2. Ühing lõpetatakse:

9.2.1. üldkoosoleku otsusega,

9.2.2. pankrotimenetluse alustamisega Ühing vastu,

9.2.3. Ühingu liikmete arvu vähenemisega alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse,

9.2.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjas ettenähtud organite liikmeid,

9.2.5. muudel seadustes või põhikirjas ettenähtud alustel,

9.3. Ühingu lõpetamine üldkoosolekul loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Ühingu lõpetamisel üldkoosoleku otsuse alusel esitab juhatus avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse,

9.4. Ühingu sundlõpetamise või pankroti korral tehakse vastav kanne kohtuotsuse alusel,

9.5. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Ühingu likvideerijad on üldkoosoleku poolt määratud isikud,

9.6. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 22.08.2012

Scroll to Top